SWRC Chair Scholarship Donors

Year Chair Scholarship Name Donor Name Donor's Korean Name
2012 Jonathan Yi Memorial John Yi